ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5D3N (MAR-SEP17) 35,900.-
รหัสทัวร์ AU TG-5/GLH
ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5D3N (MAR-SEP17) 35,900.-
สายการบิน Thai Airways ประเทศ ออสเตรเลีย
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 35,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ ล่องเรือ เมืองท่าฟรีแมนเทิล ชมเมือง สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค อิสระช้อปปิ้ง อุทยานแห่งชาติยันเซฟ SAND DUNES พินาเคิล ช้อปปิ้ง ตลาดฟรีแมนเทิล สวนสัตว์พื้นเมือง โรงงานผลิตไวน์
กำหนดการ  
Update ครั้งล่าสุด 22 ก.พ. 61 

1 วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)

 

 
21.30น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่4ประตู4เคาน์เตอร์Dสายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางพร้อมรับเอกสารในการเดินทาง**หมายเหตุ**(ออสเตรเลียมีกฎหมายห้ามนำเข้าพืชผักอาหารสดและแห้งทุกชนิดเข้าเมือง)

23.59 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเพิร์ธ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 483


2 วันที่สอง เพิร์ธ ล่องเรือ เมืองท่าฟรีแมนเทิล ชมเมือง สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค อิสระช้อปปิ้ง

 

 
07.55น. เดินทางถึงสนามบินนครเพิร์ธเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก(เวลาท้องถิ่นออสเตรเลียเร็วกว่าไทย1ชม.)หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว หลังผ่านพิธีการ นำท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเพิร์ธเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมเนื้อที่ราวหนึ่งในสามของประเทศและตั้งอยู่บนแม่น้ำสวอน แม่น้ำสายสำคัญและเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเพิร์ธ นำท่านสู่ท่าเรือที่ทันสมัย ล่องเรือตามแม่น้ำสวอน เส้นเลือดใหญ่ของเมืองเพิร์ธผ่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนของเศรษฐีที่เรียงรายอยู่ริมแม่น้ำอาคารตึกสูงเสียดฟ้าตัดกับประกายแสงแดดที่กระทบผืนน้ำสวยงามยิ่ง เรือล่องสู่ เมืองท่าฟรีแมนเทิลซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของออสเตรเลียตะวันตกเมื่อเรือล่องถึงท่าเรือฟรีแมนเทิลอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพที่สวยงามพร้อมเดินชมบรรยากาศและช้อปปิ้งหาซื้อของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองผ่านชมความสวยงามของ ศาลาว่าการเมืองสวนสาธารณะคิงส์พาร์ค ซึ่ง อยู่ในพื้นที่สูงกว่าตัวเมืองทำให้เป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียิ่ง ณที่นี้มีพันธุ์ไม้นับพันชนิดรวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดและเดินทางสู่ทะเลสาบมองเกอร์ชื่นชมกับหงส์ดำเป็นสัตว์ท้องถิ่นและสัตว์สัญลักษณ์ของเมืองเพิร์ธจากนั้นถ่ายภาพกับหอระฆังหรือเบลทาวเวอร์ชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณริมอ่าวผ่านแม่น้ำสวอนแม่น้ำสายหลักของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆ จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งหาซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของ ออสเตรเลียอาทิ วิตามินต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากขนแกะ ครีมทาผิว ฯ และอื่น ๆ อีกมากมายอาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม IBIS PERTH หรือเทียบเท่า


3 วันที่สาม อุทยานแห่งชาติยันเซฟ SAND DUNES พินาเคิล ช้อปปิ้ง

 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่SAND DUNESเป็นเนินทรายที่เกิดจากการพัดของลมพัดพาทรายมาทับถมกันที่ LANCELIN จะเป็น SAND DUNES ที่มีทรายสีขาวมาทับถมกันจากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับการเล่น SAND BOARD จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติยันเซป ระหว่างทางชมความสวยงามของธรรมชาติที่เลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลเดินทางสู่ตอนเหนือของรัฐผ่านเขตทุ่งดอกไม้ป่านานาพันธุ์ที่กำลังบานสะพรั่งสวยงามสู่อุทยานแห่งชาตินัมบังแวะให้ท่านได้ถ่ายภาพที่สวยงามระหว่างการเดินทาง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ทะเลทรายพินาเคิล

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พินาเคิล คือหินปูนที่โผล่มาจากทะเลทรายนับเป็นพันๆชิ้นในบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร ที่บริเวณนี้เมื่อก่อนคือก้นมหาสมุทร เมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกบริเวณนี้ก็ถูกยกขึ้นมาเป็นพื้นดินและในยุคนั้นมันมีหอยจำนวนมากและเปลือกหอยจำนวนมากก็สลายตัวเป็นหินปูนหรือเกิดจากรากของต้นไม้โดยหินปูนได้ละลายลงไปในดินน้ำและแร่ธาตุต่างๆก็ถูกดูดซึมไปในราก ส่วนแคลเซียมจะไปเกาะบริเวณรากเมื่อต้นไม้ตายก็จะเหลือแคลเซียมเกาะกันเป็นก้อน พอหลายล้านปีต่อมาลมก็พัดเอาทรายออกไปจนเราสามารถเห็นแท่งหินพินาเคิลสมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสู่เมืองเพิร์ธจากอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งหาซื้อสินค้าราคาถูกในย่านแหล่งช้อปปิ้งกลางใจเมืองกันตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม IBIS PERTH หรือเทียบเท่า


4 วันที่สี่ เพิร์ธ ตลาดฟรีแมนเทิล สวนสัตว์พื้นเมือง โรงงานผลิตไวน์

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม 
นำท่านเยี่ยมชมตลาดฟรีเมนเทิลเป็นย่านช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาสินค้าแปลกๆบนถนนเซาธ์ เทอเรซกับปลายถนนไฮสตรีท (ใกล้กับ THE ROUND HOUSE) มีร้านแฟชันและร้านขายของใช้ในบ้านที่มียี่ห้อทั้งจากต่างประเทศและ ของออสเตรเลียเอง อาร์ตแกลเลอรี่แบบร่วมสมัยของศิลปะอะบอริจินและศิลปะออสเตรเลียสําหรับสินค้าราคาถูกนั้นหาซื้อได้ตามตลาดในฟรีเมนเทิลจากนั้นนำท่านชมชีวิตสัตว์พื้นเมืองต่างๆมากมายของออสเตรเลียที่สวนสัตว์เปิด CAVERSHAMWILDLIFEPARKนำท่านชมความน่ารักของโคอาล่าสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียถ่ายภาพคู่กับจิงโจ้สัตว์พื้นเมืองที่มีมากที่สุดในออสเตรเลีย ชมตัววอมแบต วอลาบี หมาดิงโก้ และ อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมชมการตัดขนแกะ และการใช้สุนัขในการต้อนแกะ พร้อมชมการใช้บูมมเมอร์แลง อาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์ของชาวอะบอริจิ้น คนท้องถิ่นของออสเตรเลีย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบาร์บีคิว

บ่าย จากนั้นนำท่านไปชมโรงงานผลิตไวท์ซึ่งประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่สามารถผลิตไวท์ที่มีคุณภาพได้ระดับโลก ให้ท่านได้ชมขั้นตอนการผลิตไวท์ชนิดต่างๆ พร้อมหาซื้อไวท์คุณภาพดีฝากคนทางบ้านสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองแล้วอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งหาซื้อสินค้าราคาถูกในย่านแหล่งช้อปปิ้งกลางใจเมืองกันตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม IBIS PERTH หรือเทียบเท่า


5 วันที่ห้า ช้อปปิ้ง กรุงเทพฯ

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม 
*** อิสระตามอัธยาศัย ***แหล่งช็อปปิ้งในศูนย์กลางเมืองเพิร์ธเปิดทําการทุกวัน มีแหล่งช้อปปิ้งหลัก 2 แห่ง คือห้างบนถนนเมอเรย์และถนนเฮย์ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนมักนิยมซื้ออัญมณีออสเตรเลีย อาทิ เพชร อาร์เกต ทองคํา คาลกูร์ลี และไข่มุก ร้านอัญมณีและร้านค้าของที่ระลึกมีอยู่มากมายตามแหล่งช้อปปิ้งในเพิร์ธ 
*ย่านคิงสตรีท*สุดทางฝั่งตะวันตกของเมืองเพิร์ธคือถนนคิงสตรีทท่านจะได้พบเห็นศิลปะของชนเผาอะบอริจินในรูปแบบที่ผสมผสานกันในแกลเลอรี่อาร์ตร้านคาเฟ่ และร้านบูติค ที่นี่มีชื่อว่าเป็นถนนสายช้อปปิ้งสินค้ามีระดับมากที่สุดแห่งหนึ่งของเพิร์ธ อาคารส่วนใหญ่เป็ นตึกเก่าที่บูรณะใหม่ ถนนปูด้วยหินแบบยุคเก่า จึงทําให้ เรารู้สึกวาก่ าลังเดินอยูในอดีต
*SUBIACO* ระหว่างถนนเฮย์สตรีทกับถนน ROKEBY ROAD ในย่าน SUBIACO ซึ่งอยูห่างจากตัวเมืองเพียงแค่ 5 นาที มีร้านค้า แฟชั่นออสเตรเลียมากมาย อุปกรณ์ของใช้ในบ้าน และร้านหนังสือ ย่านนี้มีชื่อด้านแฟชั่น มียี่ห้อต่างๆ ของ ดีไซน์เนอร์ทั้งชายและหญิง ตลาด SUBIACO ที่บนถนน STATION STREET ก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ไม่ควรพลาด มีร้านขายสินค้า เกษตรสดใหม่ ร้านขายของหัตถกรรม เสื้อผ้า และร้านอาหาร *แคลร์มอนท์ (CLAREMONT)*เป็นที่รู้จักกันในเรื่องแฟชั่นบูติคและเป็นแหล่งช้อปปิ้งระดับบนเป็นจุดแวะพักที่ดีระหว่างเมืองเพิร์ธกับชายหาด COTTESLOE BEACH เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง* ฟรีเมนเทิล* เป็นย่านช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาสินค้าแปลกๆ บนถนนเซาธ์ เทอเรซกับปลายถนนไฮสตรีท (ใกล้กับ THE ROUND HOUSE) มีร้านแฟชันและร้านขายของใช้ในบ้านที่มียี่ห้อทั้งจากต่างประเทศและของออสเตรเลียเองอาร์ตแกลเลอรี่แบบร่วมสมัยของศิลปะอะบอริจินและศิลปะออสเตรเลียเป็นอีกจุดที่น่าจะไปเยือน สําหรับสินค้าราคาถูกนั้นหาซื้อได้ตามตลาดในฟรีเมนเทิล

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเพิร์ธ ตรวจเช็คสิ่งของสัมภาระก่อนการเดินทาง

16.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 482

22.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…
 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 • ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport 
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน 
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน 
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
การยกเลิกและการคืนเงิน
 • การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด
หมายเหตุ  
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
 • บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต    งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Social Network ตามลิ้งด้านล่างนี้ค่ะ

                         


 

 

"เราภูมิใจที่ได้พาชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ ปีละหลายพันคน"

บริษัท อีดีซี ทราเวล พลัส จำกัด
5 ซอยรามคำแหง 60 แยก9(สวนสน)  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-735-0909 โทรสาร 02-735-2345
อีเมลล์ info@edc-booking.com
เว็บไซต์หลัก www.edcbooking.com

สงวนลิขสิทธิ์ 2555-2561 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2012-2018 EDC Travel Plus Co., Ltd. All right reserved

offline Close

Image